SCHUTTERSREGLEMENT

vrijdag & zondag

Alle deelnemers worden geacht dit reglement te kennen vooraleer deel te nemen aan het evenement. Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun handelingen ; zij dienen de hierna volgende – meest elementaire – veiligheidsvoorschriften te kennen en strikt toe te passen.

Elke deelnemer moet in het bezit zijn van een jachtvergunning, een voorlopige of definitieve schutterslicencie.

Indien hij aan deze voorwaarden niet voldoet, moet hij een dagkaart invullen met melding dat dit zijn eerste schieting is dit jaar.

​VOORZICHTIGHEID

Het geweer mag slechts geladen worden op de schietstand en enkel door de schutter die op dat ogenblik in competitie is.

Buiten de schietstanden moeten de geweren ongeladen en steeds geopend zijn.

Het is ten strengste verboden te schieten op plaatsen buiten het parcours en in afwezigheid van de commissarissen.

Automatische geweren zijn verboden.

Op deze kleiduifschieting is enkel hagel ( STAAL ) 7 die door de organisatie ter beschikking gesteld wordt, toegelaten

 

PARCOURS

Het parcours bestaat uit 6 verschillende schietposten. De schutters worden uitgenodigd om hun deelnemingskaart tussen 9.00 en 11.00 uur op het secretariaat te komen afhalen. Nadien komen de resultaten niet noodzakelijk in aanmerking.

Alle schutters die ingeschreven zijn op het parcours zijn verplicht zich op alle posten aan te melden en hun deelnemingskaart aan de commissaris af te geven vooraleer kleiduiven te schieten.

De schutters zijn niet verplicht de volgorde der posten te volgen en worden verzocht zich te verdelen over het volledig parcours teneinde het aanschuiven te beperken. De deelnemers moeten hun kaart bijhouden tot aan de laatste post en deze op het einde van het jachtparcours aan de commissaris overhandigen. Voor elke vernietigende kleiduif wordt één punt toegekend.

Er zijn geen oefenschijven uitgezonderd op de OEFENSTANDEN.

EX – AEQUO

De rangschikking zal worden opgemaakt rekening houdend met de score behaald volgens de moeilijkheid der posten (doublés…) Niemand kan meer dan één prijs winnen. Elke prijs die niet afgehaald wordt door zijn winnaar, zal automatisch overhandigd worden aan de persoon die hem opvolgt.

De beslissing van de scheidsrechters is onherroepelijk. De organisatie kent zich het recht toe om schutters te declasseren die niet met hun kwalificatie overeenstemmen.

 

VERANTWOORDELIJKHEID

​De organisatie zal in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of verlies alsook niet bij ongevallen.

 

VARIA

​De deelnemer kan direct uitgesloten worden bij niet eerlijke handelingen . ( bv. Beïnvloeden resultaten ,zelf resultaten invullen ,veranderen of laten veranderen van resultaten …)

​Het is VERBODEN om (alle) handel te drijven op de schietstand Ook niet op het terrein waar het evenement plaatsvind.