VERKOOPSVOORWAARDEN

1.Betaling. Behalve indien schriftelijk anders overeengekomen, zijn al onze facturen contant betaalbaar. Elke factuur die niet op de vervaldag is betaald, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente van 15% per jaar opbrengen. Door het blote feit van niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, zal het bedrag ervan rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 15%, met een minimum van 500€, dit als schadeloosstelling voor het uit het laattijdig nakomen van de verplichting tot betaling voortvloeiend nadeel.

2. Reclamaties moeten ons schriftelijk binnen de 3 dagen na de uitvoering van de order bereiken.

3. Bij annulering van een bestelling, is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het bedrag van de bestelling. De annulering moet binnen de 7 werkdagen na de datum van de bestelling gebeuren.

4. De klant, die een order tot uitvoering of reproductie van om het even welke aard geeft, wordt geacht daartoe het recht te hebben. Desgevallend neemt hij er samen met zijn opdrachtgevers elke aansprakelijkheid voor op en dekt hij dus deze van de organisatie van de Claybird Trophy.

5. Overmacht : Indien wij omwille van overmacht, staking, lock-out of een gelijkaardige gebeurtenis het contract niet kunnen naleven, behouden wij het recht om het contract te beëindigen zonder dat daarvoor een schadevergoeding geëist kan worden.

6. De leverings-of plaatsingstermijnen alsmede de bestekken worden als stelpost en vrijblijvend gegeven. De organisatie van de Claybird Trophy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen. Zij verlenen bij vertraging aan de koper geen enkel recht op enige schadeloosstelling, penaliteit of annulering.

7.Contractbreuk. Bij niet-betaling behouden wij het recht om het contract zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege te verbreken voor alle of een gedeelte van de niet-uitgevoerde prestaties of leveringen.

8. Bij betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken te Brussel bevoegd. Wij behouden het recht om geschillen aan iedere andere bevoegde rechtbank voor te leggen.